Skip to content

ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD

องค์กรที่มีภารกิจหลักด้าน การทำวิจัย การฝึกอบรม จัดการประชุม/สัมมนา ด้านการค้า
การลงทุนระหว่างประเทศ และการพัฒนา